ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง July 23, 2562
4698 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 23 เดือน 07 ปี 2019
1378 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 23 เดือน 07 ปี 2019
473 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 23 เดือน 07 ปี 2019
228 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 23 เดือน 07 ปี 2019
91 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 23 เดือน 07 ปี 2019
158 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 23 เดือน 07 ปี 2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน (ราย)
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 380
I10 Essential (primary) hypertension 340
R509 Fever of unknown origin 316
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 314
A90 Dengue fever [classical dengue] 108
K045 Diseases of pulp and periapical tissues 88
K021 Dental caries 82
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 80
J459 Asthma 59
B349 Viral infection of unspecified site 58

10 อันดับโรคที่รับบริการห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 23 เดือน 07 ปี 2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน (ราย)
Z48 การดูแลติดตามทางศัลยกรรมอื่น 27
R50 Fever of unknown origin 10
Z54 ภาวะพักฟื้น 7
F20 Schizophrenia 6
Z24 ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโรคใดโรคหนึ่ง 5
K30 Dyspepsia 3
R51 Headache 3
M62 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 3
L02 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle 2
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 2